Regulamin

Każda osoba zgłaszająca się na turniej musi zaakceptować regulamin

 1. Organizatorem turnieju jest Katedra Informatyki Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu, zwanym dalej organizatorem.
 2. Sędziami i Administratorami Turnieju są osoby wyznaczone przez Organizatora.
 3. Zawody będą odbywać się w szkole ZSTiO w Jarosławiu przy ulicy Św. Ducha 1 w czwartym tygodniu stycznia 2020.
 4. W turnieju mogą brać udział wyłącznie osoby, które nie skończyły szkoły podstawowej.
 5. Impreza ma charakter otwarty i darmowy.
 6. Zabronione jest wnoszenie na teren obiektu przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników.
 7. Zabronione jest wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających i psychotropowych.
 8. Zabronione jest używanie ognia otwartego, palenia tytoniu.
 9. Zabronione jest wnoszenie flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, zwierząt, materiałów rasistowskich, ksenofobicznych oraz propagandowych, a także - bez uzyskania uprzedniej autoryzacji Organizatora – plakatów, ulotek oraz agitacji politycznej i innych działań reklamowych.
 10. Zabronione jest prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie imprezy.
 11. Uczestnik odpowiada za wszelkie wyrządzone szkody i jest zobowiązany do ich pokrycia.
 12. Organizator może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej w szczególności osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy.
 13. Osoby które w czasie przeznaczonym na rejestrację wypełnili online formularz zgłoszeniowy, uprawnieni są do grania na stanowiskach dla graczy - zwani są dalej Zawodnikami.
 14. Przy stanowiskach komputerowych mogą przebywać tylko zawodnicy grający aktualnie mecz, organizatorzy oraz obsługa.
 15. Kibice oraz zawodnicy czekający na swoją kolej mogą oglądać zawody komentowane w sali konferencyjnej bądź online.
 16. Gracze mogą przynosić własne słuchawki, myszki, podkładki oraz klawiatury (w razie nieposiadania myszki oraz klawiatury, udostępnimy sprzęt szkolny na czas trwania meczu, słuchawek nie udostępnimy).
 17. Zabronione jest przynoszenie/podłączanie nośników danych i urządzeń wymagających instalacji.
 18. Przy wszystkich stanowiskach do gry obowiązuje zakaz spożywania wszelkiego rodzaju napojów i posiłków.
 19. Przystąpienie do turnieju uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji niniejszego regulaminu oraz zasad rozgrywek ogłaszanych przez Sędziów. W przypadku niejasności i sporów Sędziowie rozstrzygają je zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rozgrywek danej gry i własnej ich interpretacji.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian reguł rozgrywania meczów i nagradzania uczestników przed, w trakcie i po zakończeniu turnieju, jeśli te decyzje mają na celu sprawne i profesjonalne przeprowadzenie i dokończenie turnieju oraz wyłonienie zwycięzców.
 21. Uczestnicy i kibice zobowiązują się do kulturalnego zachowania oraz szanowania sprzętu należącego do szkoły.
 22. Zawodnicy używający wulgaryzmów zostaną ukarani (informacja na końcu).
 23. Turnieje mają charakter otwarty, bezpłatny i może wziąć w nich udział każdy Gracz jeśli spełnia warunki wiekowe dla danej gry wg PEGI (informacji na ten temat udzielić może organizacja turnieju) i nie stoją mu na przeszkodzie czynniki zdrowotne (w rozgrywkach nie mogą brać udziału osoby chorujące na epilepsję, bądź u których może wystąpić zagrożenie atakiem w związku z wpatrywaniem się w migające światła/obrazy TV/monitorów).
 24. Osoby, które wbrew zaleceniom lekarza lub ostrzeżeniom Organizatora o możliwości wystąpienia napadu padaczkowego przystąpią do turniejów robią to na własne ryzyko, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie mogą sobie wyrządzić.
 25. Zawody zakończą się meczem finałowym, po którym nastąpi rozdanie nagród rzeczowych oraz wyróżnień.
 26. Organizator utrwala przebieg Imprezy do celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę uczestnika na użycie jego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej w przekazach medialnych nieograniczonych terytorialnie.
 27. Nadesłane w zgłoszeniach dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Turnieju oraz w celach informacyjno-promocyjnych organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Turnieju przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 28. Drużyna składa się z 5 zawodników. Dopuszczalnych jest opcjonalnie 2 Zawodników Rezerwowych (w szczególnych przypadkach dopuszczalna jest zmiana 1-2 zawodników po uprzedniej konsultacji z Organizatorem).
 29. Drużyny muszą być zarejestrowane na stronie lol.zstiojar.edu.pl.
 30. Turniej rozgrywany jest na platformie serwera EUNE gry League of Legends.
 31. Drużyna może mieć przy stanowisku jedną osobę dodatkową (5 graczy + 2 osoby (Osoby te mogą zastąpić jednego z graczy gdy ten np. musi opuścić turniej)).
 32. Podczas rejestracji gracze muszą podać nazwę drużyny oraz nick dla identyfikacji danego gracza, a także prawidłowe dane personalne każdego z zawodników.
 33. W zależności od zapisanych drużyn, Organizatorzy ustalą przebieg fazy początkowej.
 34. We wszystkich grach obowiązującym trybem jest Tournament Draft. Wszystkie bany przy powtórnym przyłączeniu się do rozgrywki są te same.
 35. Systemem rozgrywek jest 5v5. Oznacza to, iż obie drużyny powinny posiadać pięciu graczy (drużyna na własną odpowiedzialność może zdecydować się grać niepełnym składem tj.4), w razie niestawienia się w ciągu 15 min drużyna przeciwna wygrywa.
 36. Nie trzeba posiadać 30 poziomu przywoływacza by wziąć udział w turnieju.
 37. Organizatorowi przysługuje prawo wskazania obserwatorów gry. Organizator może także zadecydować o tym, iż mecz będzie streamowany.
 38. Pauza będzie ustalana przez obu liderów grup. W razie utracenia połączenia przez któregokolwiek z graczy, gra może zostać spauzowana, lecz z zachowaniem limitu czasu i w przypadku gdy nie dzieje się żadna akcja. Gracz który utracił połączenie może z powrotem dołączyć do gry. W razie wystąpienia rozłączenia któregokolwiek z graczy podczas turnieju LAN należy niezwłocznie spauzować grę oraz powiadomić o tym fakcie sędziego.
 39. W sytuacjach kontrowersyjnych wynikających z wyżej wymienionego przypadku, decyzję o jego rozwiązaniu podejmuje sędzia.
 40. W wyżej wymienionych sytuacjach do sędziego zgłaszają się kapitanowie obu drużyn.
 41. Sędziowie mają prawo do dyskwalifikacji drużyny A lub oddania meczu na korzyść drużyny B, jeżeli jakikolwiek członek drużyny A będzie przeszkadzał fizycznie drużynie B (tj.: powodował rozłączanie połączenia drużynie B, obserwował i przechadzał się obok stanowiska drużyny B podczas rozgrywanego meczu A vs B, itp).
 42. Organizatorzy rozgrywek rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na turnieju.
 43. Organizatorzy turnieju rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w systemie rozgrywek. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona do dwóch dni po zakończeniu rejestracji.
 44. W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny.
 45. Decyzje organizatora są ostateczne.
 46. Zabronione jest chodzenie po sali podczas rozgrywki.
 47. Łamanie regulaminu skutkuje:
  • pierwsze upomnienie, ostrzeżenie
  • drugie upomnienie, minuta odejścia od stanowiska
  • trzecie upomnienie, trzy minuty odejścia od stanowiska
  • czwarte upomnienie, skutkuje usunięciem zawodnika z turnieju. Jeśli 2 osoby z drużyny zostaną odsunięte od stanowiska, drużyna zostanie zdyskwalifikowana.